Nagradna igra

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Pametni dom Stikalko.si«. (v nadaljevanje: Pogoji)

 

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre „Pametni dom Stikalko.si“ (v nadaljevanju: nagradna igra) je IoTronX, trgovina in svetovanje, d.o.o.,(v nadaljevanju: organizator).

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, katerega izžreba komisija in je upravičen do dogovorjene nagrade.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od vključno 21. 03. 2023 do vključno ​ ​11. 4. 2023 do 23:59​ ure ure po času organizatorjev na Facebook strani Stikalko.si, www.facebook.com/stikalko.si/, pod objavo nagradne igre, dne 21. 3. 2023.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine https://stikalko.si/ in pridobitev novih uporabnikov spletne trgovine.

4. Posredovanje podatkov

Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani zgolj organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland oziroma kateri koli drugi tretji osebi (brez izrecne privolitve posameznika).

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov: ​info@stikalko.si.

5. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Z udeležbo v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (napišete konkretno kateri osebni podatki se bodo pri konkretni nagradni igri obdelovali) obdeluje v skladu s Politiko zasebnosti za obiskovalce spletne strani in uporabnike storitev stikalko.si in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679, izključno za namen uspešne celostne izvedbe te nagradne igre ter obveščanja o novostih in drugih promocijskih akcijah.

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri hkrati soglašajo, da jih organizator po elektronski pošti lahko obvešča o novostih in drugih promocijskih akcijah. Organizator nagradne igre zbira osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

6. Sodelujoči

V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani uporabniki Facebooka in ki sprejemajo navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: udeleženci).
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
Navedeni bodo iz igre izključeni s strani organizatorja. Udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic udeleženi izvede tako, da pošlje odjavni mail z zadevo ”ODJAVA – Nagradna igra: Pametni dom Stikalko.si”​ na info@stikalko.si.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsi udeleženci, ki v skladu s temi pravili sodelujejo v nagradni igri, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

7. Potek sodelovanja

Posamezen udeleženec v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja na
družabnem omrežju Facebook pod objavo nagradne igre označi osebo ter všečka in deli objavo.
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja se bo ob žrebu štelo, da je sodeloval le enkrat. Med vsemi udeleženci, ki bodo pod objavo nagradne igre na Facebooku sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v roku treh (3) delovnih dni po zaključku z naključnim žrebom izžrebala tri (3) nagrajence. O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku žreba ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja. Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Nagrade

V nagradni igri bodo podeljene naslednje nagrade:

– 1 x set “Pametni dom za začetnike”, ​ki je na voljo na spletni strani https://stikalko.si/ v vrednosti ​50,70€.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade za izdelke ali kaj drugega.

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Organizator bo nagrajence obvestil o nagradi v roku petih (5) delovnih dni po zaključku posamezne nagradne igre preko neposrednega sporočila na omrežju Facebook. Končni izid nagradne igre (ime in priimek nagrajenca) bo prav tako objavljen v komentarju pod objavo nagradne igre na Facebook strani Stikalko.si.

10. Obdavčitev nagrad

Udeleženci v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se udeleženec strinja, da bo v primeru, da bo izbran kot nagrajenec nagradne igre, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju) posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku treh (3) dni od prejema obvestila o nagradi. Vse posredovane podatke o uporabniku organizator obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov (https://stikalko.si/pravilnik-o-zasebnosti/) Stikalko.si in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679, izključno za namen uspešne podelitve in prevzema nagrade.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

11. Upravičenost do nagrade

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku treh (3) dni po objavi obvestila o nagradi, na poziv organizatorja preko zasebnega sporočila na omrežju Facebook, sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor nagrajenec najkasneje v roku treh (3) dni po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku treh (3) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade glede na ta pravila in pogoje.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:
● se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
● se tudi po obvestilu nagrajencev ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na
prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

12. Škoda in višja sila

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. Udeleženec v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med udeleženimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora preko spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Dokončnost rezultatov nagradne igre

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

14. Internetna povezava

Internetno povezavo udeleženemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

15. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani

Organizator igre ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih
omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave udeleženca. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

16. Izločitev iz nagradne igre

Organizator ima pravico, da posameznega udeleženca izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

17. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

18. Objava pravil

Pogoji igre so objavljeni na Facebook strani Stikalko.si.

19. Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na Facebook strani Stikalko.si za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@stikalko.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Pametni Dom Stikalko.si«.

20. Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 20. 3. 2023​, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na strani https://stikalko.si/nagradna-igra/.

Vranji Vrh 3, dne 20. 3. 2023,
IoTronX, trgovina in svetovanje, d.o.o.,